0
Souhlas s obchodními podmínkami

Souhlas s obchodními podmínkami

_

Úvodní ustanovení:

1. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese: www.azurit.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy mezi prodávajícím: Azurit Kingdom, s.r.o., Bohumínská 788/61, 71000 Slezská Ostrava, IČ: 02821231, DIČ: CZ02821231, zapsaná od 26.3.2014 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 58580, a kupujícím. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
3. Tyto obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Práva z vadného plnění a reklamace:

1. Zboží je vadné, nebylo-li kupujícímu dodáno ve sjednaném množství, jakosti a provedení, případně jakosti a provedení vhodných k obvyklému účelu. Za vadu se považuje i dodání jiného zboží nebo vady v dokladech nutných k užívání zboží.
2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
3. Kupující nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
4. Kupující je povinen podle možnosti prohlédnout dodané zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech s množství.
5. Představuje-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
6. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
7. Představuje-li vadné plnění nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Práva ze záruky za jakost:

1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
2. Záruka za jakost zboží činí 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
3. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě
4. Právo na reklamaci zaniká, není-li uplatněno ve lhůtách uvedených v odstavci dva (2)
5. Záruku za jakost nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti výrobku, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
6. Právo na reklamaci rovněž zaniká, nebylo-li zboží užíváno k určenému účelu nebo v rozporu s doporučeními k užívání prodávajícího
7. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách zboží, na které se vztahuje záruka za jakost, bez zbytečného odkladu a okamžitě při zjištění závady přestat zboží užívat.

Zánik práva odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost

1. Odpovědnost prodávajícího za vady nevznikne zejména:
a) je-li vada na zboží způsobena prokazatelně běžným opotřebením či nesprávným užíváním,
b) je-li zboží zákazníkem jakkoli upravováno nebo je do něj jinak zasahováno

Řízení o uplatněných vadách a reklamaci

1. Prodávající po přezkoumání zaslaných dokladů a prohlídce reklamovaného zboží:
a) uzná reklamovanou vadu a bez zbytečného prodlení ji vyřídí,
b) odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží zašle zpět kupujícímu,
c) přijme reklamované zboží k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo odmítnuta.
2. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího ve lhůtě do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne jinak, a to předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).
3.Uzná-li prodávající reklamaci, jako oprávněnou, budou kupujícímu vráceny peníze nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy byla reklamace uznána.

Řešení sporů

1. Řešení sporů Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo.
3. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/.
5. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Ochrana osobních údajů

Pro podrobnější seznámení o zpracování a ochraně osobních údajů dle nařízení GDPR klikněte na odkaz níže

Zpracování osobních údajů

Závěrečná ustanovení

1. Tento reklamační řád zveřejňuje prodávající pro všechny smluvní vztahy týkající se prodeje zboží koncovým uživatelům.
2. Tento reklamační řád je platný a účinný od data 1.2.2017
3. Reklamační řád společnosti je vyvěšen na webových stránkách www.azurit.cz

V Ostravě, 2018